صفحه اصلی > ویدئوها

ساخت اسپلینت AFO

ساخت اسپلینت برای راه رفتن بیمار مبتلا به شارکو ماری توث

بریس اصلاحی زانو

بریس اصلاحی زانوی ضربدری

اسپلینت برای اصلاح کوتاهی تاندون انگشتان

اسپلینت برای اصلاح کوتاهی تاندون انگشتان در فرد سانحه دیده در اثر انفجار مواد آتش زا دردست

مراحل چرم کاری اسپیلنت AFo

مراحل چرم کاری اسپلینت فرد دچار کوتاهی تاندون آشیل

قالب گیری و ساخت پروتز

قالب گیری و ساخت پروتز برای فرد قطع عضو از ناحیه زیر زانو و ساخت پروتز با لاینر و قفل شاتل

مراحل آماده سازی اسپیلینت KAFO

جهت کودک فلج مغزی برای استفاده هنگام خواب و جلوگیری از کوتاهی تاندون آشیل و تاندون های پشت زانو